Model teoretycznie idealny - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 10)

Kilka kolejnych części cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" skupi się na poradach i pewnych trickach (czyli seria "Tips & Tricks na krzywych"), które zastosowane do krzywych: Lift, Captured Response, ROC, znacząco pogłębiają ich interpretację.

!!! Uwaga: dla uproszczenia - wszędzie tam, gdzie piszę kwantyl, mam na myśli jego rząd !!!

Model teoretycznie idealny a prawdopodobieństwo a-priori

Model teoretycznie idealny to taki model, który daje najlepsze możliwe uporządkowanie - inaczej mówiąc najlepszą możliwą separację klas. Taki model nie myli się przy założeniu, że punkt odcięcia odpowiada prawdopodobieństwu a-priori. Wtedy faktycznie cała klasa pozytywna jest po jednej stronie, a cała klasa negatywna po drugiej stronie punktu cut-off.

Model Teoretycznie Idealny - Porządek - Cut-Off - Brak błędu

Przy każdym innym cut-off model teoretycznie idealny popełnia mniejszy lub większy błąd.

Model Teoretycznie Idealny - Porządek - Cut-Off - Błąd

Ile istnieje różnych modeli teoretycznie idealnych?

Liczba różnych modeli teoretycznie idealnych to funkcja liczności klasy faktycznie pozytywnej i liczności klasy faktycznie negatywnej. Liczba ta będzie iloczynem możliwych permutacji w klasie pozytywnej i możliwych permutacji w klasie negatywnej. Takie modele, z punktu widzenia klasycznej oceny jakości klasyfikacji, są nierozróżnialne (dlatego na wykresach oznaczamy tylko jeden). Sytuacja może się zmienić, jeśli, w celu lepszego uporządkowania, rozważymy dodatkowe cechy (oprócz samej przynależności do badanej klasy), takie jak: wartość klienta, oczekiwany life-time, etc...

Model teoretycznie idealny i maksymalny Lift nieskumulowany

Lift nieskumulowany to stosunek prawdopodobieństwa w przedziale bazy \Delta q_n i prawdopodobieństwa a-priori (w całej bazie).

Lift.Nieskum=\frac{p(1|\Delta n)}{p(1)}

Jeśli baza jest uszeregowana malejąco względem oceny modelem, maksymalny możliwy lift nieskumulowany będzie funkcją dwuwartościową.

Lift.Nieskum(q)=\begin{cases}\frac{1}{apriori}&\text{dla}\quad q\leq apriori\\0&\text{dla}\quad q>apriori\end{cases}

q - kwantyl bazy (malejąco względem oceny modelem)

Model Teoretycznie Idealny - Lift Nieskumulowany

Model teoretycznie idealny i maksymalny Lift skumulowany

Również w przypadku skumulowanym, będąc "na lewo od a-priori", maksymalny możliwy lift skumulowany wynosi \frac{1}{apriori} (cały czas mamy do dyspozycji "1-dynki"). Jeśli "cut-off przekroczy kwantyl a-priori", klasyfikacja pozytywna zaczyna być "zaśmiecana" frakcją False-Positive, gdyż nie ma już "1-dynek" - co wynika z najlepszego możliwego porządku (model teoretycznie idealny) - tzn. wszystkie obiekty z klasy faktycznie pozytywnej znajdują się w kwantylach z przedziału [0,apriori].

Lift.Skum(q)=\begin{cases}\frac{1}{apriori}&\text{dla}\quad q\leq apriori\\\frac{1}{q}&\text{dla}\quad q>apriori\end{cases}

q - kwantyl bazy (malejąco względem oceny modelem)

Dlaczego \frac{1}{q}? Przyjmijmy q>apriori, wtedy

 • q to rozmiar "bazy"
 • apriori to rozmiar klasy faktycznie pozytywnej w rozważanej "bazie"

p\big(1\big|~[0,q]~\big)=\frac{apriori}{q}

Lift.Skum(q)=\frac{p\big(1\big|~[0,q]~\big)}{p(1)}=\frac{apriori}{q\times apriori}=\frac{1}{q}

Model Teoretycznie Idealny - Lift Skumulowany

Model teoretycznie idealny i maksymalny Captured Response

Dysponując najlepszym możliwym uporządkowaniem krzywa Captured Response liniowo rośnie dla argumentów "na lewo" od apriori - każdy dodany obiekt, to klasa faktycznie pozytywna. W punkcie "apriori" całość targetu jest już pokryta - zatem wartość krzywej to 100%.

Capt.Resp(q)=\begin{cases}\frac{q}{apriori}&\text{dla}\quad q\leq apriori\\1&\text{dla}\quad q>apriori\end{cases}

q - kwantyl bazy (malejąco względem oceny modelem)

Model Teoretycznie Idealny - Captured Response

Model teoretycznie idealny i ROC

 • Jeśli cut-off jest "na lewo" od a-priori: pokrywamy wyłącznie elementy klasy faktycznie pozytywnej, zatem rośnie wyłącznie TPR, przy zerowym FPR.
 • Dla cut-off odpowiadającego a-priori: pokryto 100% klasy faktycznie pozytywnej (TPR = 100%), jednocześnie nie popełniając żadnego błędu (FPR = 0%).
 • Dla cut-off większego od a-priori: TPR już wcześniej osiągnęło 100%, teraz klasyfikując pozytywnie popełniamy coraz większy błąd - tzn. FPR zaczyna rosnąć.
 • Dla cut-off = 1: pokryliśmy całość klasy faktycznie pozytywnej (TPR=100%), jednak w tym samym kroku wszelkie obiekty faktycznie negatywne zaliczyliśmy do klasy pozytywnej (FPR=100%).

Model Teoretycznie Idealny - ROC

"Przestrzeń na model" - czyli sens budowy modelu

 • Dla dużych a-priori (np. 50-60%) przestrzeń na model (tzn. możliwy do osiągnięcia lift) jest bardzo mała. W takich sytuacjach należy najpierw zadać sobie pytanie co chcemy osiągnąć, czym jest target, czy nie istnieją proste reguły biznesowe odpowiadające naszym potrzebom? Duże a-priori nie jest przypadkiem abstrakcyjnym - szereg pytań dotyczy cech / zdarzeń bardzo częstych w bazach / populacjach, np: czy rodzina ma dziecko?, czy ktoś posiada samochód?, etc..
 • Małe a-priori (np. kilka promili) daje bardzo dużą przestrzeń na model (typowo duży osiągany lift), ale należy pamiętać, że 5 razy 0 daje 0!! Przykładowa kalkulacja:
  • a-priori = 0.5%
  • lift (na którymś niskim centylu) = 10
  • wtedy prawdopodobieństwo targetu na bazie klasyfikowanej pozytywnie = 0.5% * 10 = 5%
  • wtedy w 95% przypadkach mylimy się - owszem możemy pokryć sporą część targetu, ale sami sobie odpowiedzcie czy nieprawidłowy komunikat do 95% grupy ma sens?
 • Pośrednie a-priori (kilka - kilkanaście procent) - sytuacja optymalna 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Strategie doboru punktów odcięcia - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 5)

Cut-off point

W części 4 cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" przedstawiłem podstawowe statystyki prawdopodobieństwa oraz liftu (w wersji nieskumulowanej) służące do inspekcji modelu predykcyjnego w zakresie siły separacji klas. W części 3 skupiłem się na koncepcji punktu odcięcia (cut-off point), który model predykcyjny (z ciągłą zmienną odpowiedzi) transformuje w klasyfikator. Dziś przybliżę strategie doboru punktu odcięcia, celowo pomijając aspekty techniczne związane z analityką predykcyjną - tym zajmiemy się w kolejnym odcinku (opisując skumulowane prawdopodobieństwo, skumulowany lift, krzywą zysku aka Gain Curve lub Captured Response oraz krzywą ROC).

Dobór punktu odcięcia - strategie (z którymi miałem do czynienia w pracy zawodowej)

 • Całkowicie biznesowa - metoda najprostsza, nadal popularna, jednak coraz rzadziej stosowana.
 • Wyłącznie analityczna - rzadko stosowane w biznesie, częściej widoczna pracach / badaniach naukowych.
 • Hybryda powyższych - wariant dziś preferowany przez różne jednostki CRM.

Dobór całkowicie biznesowy

Nadal częsta praktyka, która przy wnikliwej analizie okazuje się nie być najbardziej optymalną. W strategii "całkowicie biznesowej" dobór punktu odcięcia jest pochodną zasobów (np. dostępność / pojemność kanałów komunikacji). Przykładowo - współpracujemy z call center, które miesięcznie może zadzwonić do 100 tys. Klientów. W takiej sytuacji dosyć naturalnie powstaje potrzeba wybrania "100 tys. najlepszych Klientów" (najlepszych do danej akcji). Model predykcyjny posłuży więc do "posortowania" Klientów, a punkt odcięcia będzie zależny od wskazanej oczekiwanej liczby 100 tys. Problem ze strategią całkowicie biznesową polega na tym, że "najlepszy" mylony jest z "dobry". Dodatkowo zdarza się, że siła modelu jest błędnie interpretowana jako zdolność do znalezienie większej liczby "dobrych" klientów - w rzeczywistości jest na odwrót - im lepszy model, tym mniejsze optymalne bazy. Równie istotna kwestia to skąd się właściwie wzięła liczba 100 tys?

Dobór wyłącznie analityczny

Dobór wyłącznie analityczny polega na optymalizacji błędów klasyfikacji - w nieco bardziej zgeneralizowanym podejściu optymalizuje się funkcję kosztu błędów (najczęściej jeśli koszty są mocno asymetryczne). Podejście analityczne jest zupełnie poprawna i uzasadnione, jednak w biznesie prawie nieobecne ze względu na brak uwzględnionego aspektu celu biznesowego, priorytetów, zasobów, itp.

Dobór analityczno-biznesowy

Dobór analityczno-biznesowy (jako połączenie powyższych strategii) najlepiej sprawdza się w sytuacji analizy szerszego portfela produktów (tzn. bazy i cut-off’y dobierane do różnych działań stanowią element realizacji szerszej polityki CRM). Zaczynamy od celów biznesowych, priorytetów, analizy zasobów, pojemności kanałów. Następnie weryfikujemy Klientów, ich potrzeby w kontekście możliwie wielu produktów. Ostatecznie - w wyniku kilku iteracji - dążymy do "zmapowania" segmentów Klientów na cele i zasoby, zawsze koniecznie modyfikując obie strony równania. Jest to trudne i wielowymiarowe zadanie, zadanie zawsze "niedokończone", coraz bardziej opierające się na różnego rodzaju eksperymentach ... ale o tym w kolejnych częściach cyklu ...

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Model predykcyjny i punkt odcięcia (cut-off point) - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 3)

W poprzednich częściach omówiliśmy sposób tworzenia macierzy błędu oraz podstawowe miary oceny jakości klasyfikacji: czułość (TPR), specyficzność (TNR), precyzję przewidywania pozytywnego (PPV), precyzję przewidywania negatywnego (NPV). Opisane miary określone są dla klasyfikatora binarnego (klasyfikacja pozytywna bądź negatywna), jednak w praktyce najczęściej stosuje się modele predykcyjne z ciągłą zmienną odpowiedzi (np. estymator prawdopodobieństwa skorzystania z produktu, gdzie wynikiem działania modelu jest wartość z przedziału [0, 1] interpretowana właśnie jako wspomniane prawdopodobieństwo określane również skłonnością).

Model predykcyjny

Dla lepszego zrozumienia załóżmy, że analizujemy bazę n-klientów oznaczonych odpowiednio x_1, x_2, \ldots, x_n. Model predykcyjny to np. funkcja (estymator) zwracająca dla każdego klienta właściwe dla niego prawdopodobieństwo zakupienia produktu - oznaczmy więc fakt zakupienia produktu klasą pozytywną "1". Teraz możemy podać bardziej formalne określenie - zatem model predykcyjny to estymator prawdopodobieństwa warunkowego p(1|x_i), że wystąpi zakup produktu (klasa "1"), pod warunkiem, że zaobserwujemy cechy klienta x_i.

p(1| \cdot ) : \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \to [0;1]

x_i\mapsto p(1| x_i ) \in [0;1]

Obserwacja cech klienta, a nie samego klienta, jest tu niezwykle istotna. Mianowicie danego klienta mamy dokładnie jednego, natomiast klientów o tych samych / podobnych cechach (np. miejsce zamieszkania, wiek, itp.) możemy posiadać wielu, co dalej umożliwia wnioskowanie indukcyjne, a w wyniku otrzymanie upragnionego modelu 🙂 .

Segment wysokiej skłonności

Typowo mniejszość klientów charakteryzuje się "wysoką" skłonnością, natomiast "średnia" i "niska" skłonność jest przypisywana do znacznie większej części bazy. Łatwo to uzasadnić - zazwyczaj w określonym okresie czasu produkt kupuje maksymalnie kilka procent bazy klientów. Jeśli model predykcyjny posiada faktyczną wartość predykcyjną, wysokie prawdopodobieństwo przypisze do relatywnie niewielkiej części klientów. Idąc dalej - im lepszy model, tym segment o wysokiej skłonności jest mniejszy i bliższy rozmiarem do oszacowania pochodzącego ze średniej sprzedaży mierzonej dla całej analizowanej bazy klientów (tzw. oszacowanie a-priori).

Model predykcyjny i punkt odcięcia

Punkt odcięcia (cut-off point)

Zadaniem punktu odcięcia jest stworzenie na bazie ciągłej zmiennej odpowiedzi (np. szacowanego prawdopodobieństwa) segmentów (klas) - dla uproszczenia załóżmy, że dwóch (jeden punkt odcięcia). Oznaczmy przez p_0 \in [0;1] punkt rozgraniczający segment wysokiej skłonności od segmentów średniej i niskiej skłonności. Jeśli szacowane prawdopodobieństwo p(1|x_i) \geq p_0 klientowi x_i przypiszemy klasę pozytywną "1", w przeciwnym wypadku klientowi przypisujemy klasę negatywną "0".

W powyższy sposób z "ciągłego" modelu predykcyjnego otrzymaliśmy klasyfikator binarny - co, w zestawieniu z faktycznymi zdarzeniami zakupu, umożliwia utworzenie macierzy błędu i wyznaczenie wszystkich istotnych miar oceny jakości dokonanej klasyfikacji.

Ale jak dobrać punkt odcięcia? O tym w następnej części 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada