Genialny wzór Taylora - czyli o informacji zakodowanej w pochodnych

"Co to jest różniczka? - zapytano  matematyka.
Różniczka to wyniczek odejmowanka - odpowiedział"
🙂

Wzór Taylora to jeden z elementów, które stanowią esencję rachunku różniczkowego i całkowego. Oto, w magiczny sposób, na bazie sekwencji informacji o funkcji, dotyczących tylko jednego jej wybranego punktu, możliwe jest bardzo precyzyjne odtworzenie zmienności funkcji w pobliżu ustalonego punktu. Wzór Taylora, nazywamy często rozwinięciem Taylora funkcji f(x) w otoczeniu punktu x_0, faktycznie "rozwija" funkcję do postaci sumy funkcji elementarnych a_n(x-x_0)^n, stanowiących atomy wielomianów. W efekcie otrzymujemy nie tylko efektywną aproksymację wartości funkcji, ale również nową "łatwiejszą" jej formę.

Wielomian Taylora

Twierdzenie Taylora: Dla funkcji f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} n-razy różniczkowalnej (n\geq 1) w punkcie x_0\in\mathbb{R}, istnieje funkcja h_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, że

f(x)=\underbrace{\displaystyle\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}_{wielomian-aproksymacja~f(x)}+\underbrace{h_n(x)(x-x_0)^n}_{reszta}

f(x)=f(x_0)+\frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x-x_0)^1+\frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots

\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+h_n(x)(x-x_0)^n

oraz

\displaystyle\lim_{x\to x_0}h_n(x)=0

Przez f^{(k)}(x) oznaczamy pochodną rzędu k funkcji f(x).

Twierdzenie Taylora nosi nazwę od angielskiego matematyka Brooka Taylora, który opracował je w 1712 roku. Samą własność wcześniej odkrył James Gregory - dokonał tego w 1671 roku.

Wzór, choć początkowo wygląda na dosyć skomplikowany, po bliższej analizie ujawnia niezwykłe piękno. Kolejne pochodne danej funkcji, wyznaczone w tym samym punkcie, kodują coraz "większą" i bardziej dokładną informację o kształcie funkcji w "szerszym" przedziale. Często sekwencja kilku / kilkunastu liczb wystarcza do osiągnięcia świetnej jakości aproksymacji. Jest to więc coś w rodzaju standaryzacji zapisu funkcji i algorytmu ich kompresji w jednym. Ten fenomen to główny przekaz artykułu - fenomen, który zostanie wyjaśniony w dalszej części tekstu.

Na bazie wzoru Taylora wprowadza się wielomian Taylora rzędu n funkcji f.

T_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k

Zalety wzoru Taylora - wybrane

 • Wzór Taylora definiuje wielomian Taylora, który tym lepiej (zwykle) aproksymuje funkcję im wyższy jest jego stopień.
 • Twierdzenie Taylora (w wersji powyższej z resztą w postaci Peano), daje informację o błędzie aproksymacji (notacja "o-małe" w zagadnieniach asymptotycznego tempa wzrostu). Istnieją inne dodatkowe nierówności pozwalające szacować resztę - po szczegóły kliknij tutaj.
 • Wielomiany to funkcje elementarne, które bardzo łatwo wyznaczać numerycznie - z tego względu szereg kalkulatorów (czy programów / języków programowania) implementuje funkcje takie jak \sin x, \cos x, e^x, \ldots poprzez odpowiednie wielomiany Taylora.
 • Wielomiany z łatwością poddają się różniczkowaniu i całkowaniu.
 • Wielomiany można zapisać w postaci iloczynowej, ułatwiając rozwiązywanie szeregu równań i nierówności.
 • Wielomiany są określone na całej prostej rzeczywistej (lub płaszczyźnie zespolonej), co umożliwia analityczne "przedłużanie" wartości funkcji na dziedzinę, w której wyjściowa funkcja jest nieokreślona.

Przykład aproksymacji e^x wielomianem Taylora - animacja

Animacja prezentuje rozwinięcie Taylora funkcji e^x w otoczeniu punktu x = 0.

Rozwinięcie funkcji e^x w szereg Taylora / Maclaurina

Dlaczego to działa?

Różniczka vs pochodna

Dział matematyki, badający własności funkcji na bazie pochodnych i całek, nazywamy rachunkiem różniczkowym i całkowym. Równania opisujące zależność pomiędzy funkcjami a ich pochodnymi nazywamy równaniami różniczkowymi. O funkcji, dla której możemy wyznaczyć pochodną, mówimy, że jest różniczkowalna. Nawet sam proces wyznaczania pochodnej nazywamy różniczkowaniem. Tymczasem różniczka ma w matematyce konkretne własne znaczenie.

Różniczka funkcji powstaje z jej pochodnej. Różniczka to funkcja dwóch niezależnych zmiennych. Można powiedzieć, że różniczka funkcji „to predykcja” przyrostu wartości funkcji (w zależności od przyrostu argumentu) na bazie informacji o pochodnej funkcji w danym punkcie.

Różniczka (definicja): jeśli funkcja f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} jest różniczkowalna w punkcie x\in\mathbb{R}, to jej różniczką nazywamy funkcję df:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R} określoną wzorem

df(x,\Delta x)=f^\prime(x)\cdot\Delta x

gdzie x,\Delta x\in\mathbb{R}

Różniczka funkcji

Ustalając pewien punkt x_0\in\mathbb{R} możemy zapisać, że \Delta x = x-x_0, wtedy

df(x_0,\Delta x=x-x_0)=f^\prime(x_0)(x-x_0)

Łatwo zauważyć, że dodając do różniczki df(x_0,\Delta x=x-x_0) wartość funkcji f(x_0) otrzymujemy liniową aproksymację funkcji f w pewnym otoczeniu punktu x_0

p(x)=f(x_0)+df(x_0,\Delta x=x-x_0)

p(x)=f(x_0)+f^\prime(x_0)(x-x_0)

gdzie

p(x_0)=f(x_0)

oraz

p^\prime(x_0)=f^\prime(x_0)

W pewnym sensie już widać, że we wzorze Taylora występują różniczki, wykorzystywane jako predykcje wzrostu wartości funkcji, wzrostu wartości pierwszej pochodnej, wzrostu wartości drugiej pochodnej, i tak dalej...

Kolejne pochodne kodują coraz więcej informacji o funkcji wyjściowej

Z definicji pochodna f^\prime(x_0) mówi jak zmienia się funkcja f(x) w otoczeniu x_0 (np. aproksymacja na bazie różniczki). Druga pochodna f^{\prime\prime}(x_0) w punkcie x_0 wskazuje zmianę pierwszej pochodnej f^\prime(x_0) w otoczeniu x_0. Do tej pory znaliśmy jedynie pierwszą pochodną w jednym punkcie, a na bazie informacji o drugiej pochodnej poszerzamy wiedzę o zachowaniu pierwszej pochodnej do pewnego przedział. Tym samym rozszerza się przedział dobrej informacji na temat wyjściowej funkcji f(x).

Znając f(x_0) oraz wartości "punktowe" w x_0 kolejnych pochodnych f^{(1)}(x_0), f^{(2)}(x_0), \ldots, f^{(n)}(x_0) wiedzę o zachowaniu funkcji f(x) do coraz szerszych otoczeń punktu x_0 powiększamy stosując logikę:

 • pochodna f^{(n)}(x_0) rzędu n w punkcie x_0 poszerza wiedzę o pochodnej f^{(n-1)}(x) rzędu n-1 do otoczenia punktu x_0;
 • tym samym wiedzę o f^{(n-2)}(x) poszerzamy do jeszcze większego otoczenia x_0;
 • i tak dalej, aż do pierwszej pochodnej, kończąc na zakodowanej informacji o funkcji wyjściowej.

Wielomian Taylora aproksymuje wartość funkcji poprzez aproksymowanie wartości jej kolejnych pochodnych.

Wspomniałem o tym już wcześniej, że gołym okiem we wzorze Taylora widać różniczki. Wszystko staje się znacznie jaśniejsze po wyznaczeniu kolejnych pochodnych wielomianu. Analizując poniższy schemat zwróć szczególną uwagę "jak wzór zwija się w lewo".

Pochodne wielomianu Taylora

Podstawiając x_0 do wzorów na pochodne wielomianu Taylora otrzymujemy oczywisty wniosek, że szacowane pochodne w punkcie x_0 będą zgodne z wyjściowymi wartościami pochodnych w punkcie x_0, co zapisujemy

T_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0)

k=0,1,\ldots,n

Wielomian Maclaurina

Wzór Maclaurina to szczególny przypadek wielomianu Taylora dla x_0=0 - reprezentuje więc rozwinięcie funkcji w otoczeniu punktu x_0=0.

T_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k

Rozwinięcie e^x w wielomian Maclaurina

f(x)=e^x, \quad f^{(k)}(x)=e^x

x_0=0, \quad f^{(k)}(0)=e^0=1

T_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^n\frac{x^k}{k!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}

Reprezentacja e^x: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...

Rozwinięcie funkcji e^x w szereg Taylora / Maclaurina

Rozwinięcie \cos x w wielomian Maclaurina

f(x)=\cos x, \quad f(0)=1

f^\prime(x)=-\sin x\quad f^\prime(0)=0

f^{\prime\prime}(x)=-\cos x\quad f^{\prime\prime}(0)=-1

f^{(3)}(x)=\sin x\quad f^{(3)}(0)=0

f^{(4)}(x)=\cos x\quad f^{(4)}(0)=1

\cdots

Reprezentacja \cos x: 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, ...

Rozwinięcie funkcji cosinus w szereg Taylora / Maclaurina

Szereg Taylora i Szereg Maclaurina

Dla funkcji nieskończenie wiele razy różniczkowalnych uzasadnione jest rozważanie nieskończonych wielomianów Taylora. Nieskończone sumy nazywamy szeregami, stąd

\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n

nazywamy szeregiem Taylora, a

\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n

nazywamy szeregiem Maclaurina.

Tu w sposób naturalny pojawia się pytanie czy "nieskończony" wielomian Taylora jest zbieżny? Szereg Taylora jest szeregiem potęgowym, w związku z tym możliwe są trzy przypadki:

 • szereg jest zbieżny dla wszystkich x\in\mathbb{R};
 • szereg jest zbieżny na pewnym odcinku (x_0-r,x_0+r), poza tym odcinkiem szereg jest rozbieżny;
 • szereg jest zbieżny tylko w jednym punkcie x=x_0.

Do badania zbieżności wykorzystuje się kryteria zbieżności dla szeregów potęgowych  -po szczegóły kliknij tutaj.

Funkcja analityczna

Jeśli szereg Taylora (w otoczeniu dowolnego x_0\in A) funkcji f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R} jest zbieżny i jego granicą jest właśnie funkcja f, to o f mówimy, że jest analityczna na zbiorze A. Zachodzi wtedy zależność

f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n

Przykłady funkcji analitycznych w \mathbb{R}:

 • \sin x
 • \cos x
 • e^x

Przykład funkcji, której szereg Taylora jest zbieżny, ale jego granica jest różna od wyjściowej funkcji

Twierdzenie: Funkcja f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} 

f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}&\text{dla}\quad x\neq0\\0&\text{dla}\quad x=0\end{cases}

posiada rozwinięcie Taylora w otoczeniu x_0=0, które jest różne od f(x) dla każdego x\neq0.

Funkcja nieanalityczna

Funkcja f jest nieskończenie wiele razy różniczkowalna w punkcie x=0, gdzie f^{(n)}(0)=0, więc jej szereg Taylora będzie funkcją stałą o wartości 0, ale funkcja f(x)\neq0 dla x\neq0. Szczegóły znajdziesz w artykule "A Function which Does Not Equal its Taylor Series".

Przedłużenie analityczne funkcji

Rozważmy funkcję f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R} nieskończenie wiele razy różniczkowalną w punkcie x_0. Szereg Taylora funkcji f jest przedłużeniem analitycznym funkcji f na zbiór B\supset A jeśli

 • \displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=f(x) dla każdego x\in A - tzn. szereg jest zbieżny do f w jej dziedzinie;
 • \displaystyle\sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=g(x) dla każdego x\in B - tzn. szereg jest zbieżny do pewnej funkcji g:B\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R} na zbiorze B, którego podzbiorem jest A;
 • f(x)=g(x) dla każdego x\in A - tzn. funkcje f i g są identyczne na dziedzinie funkcji f.

Przedłużenie funkcji

 

Analityczne przedłużanie funkcji stoi u podstaw analizy zespolonej, niesamowicie bogatej gałęzi matematyki.

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Matematyka w obrazkach #19 - Oko Mandelbrota

W cyklu "Matematyka w obrazkach" - nowe logo MathSpace.pl

Motywacja

Motywując postać nowego logo przytoczę cytaty, którymi posłużyłem się otwierając serię o "Geometrii fraktalnej" - wpis "Fraktalne oblicze natury".

"Geometria fraktalna sprawi, że inaczej spojrzysz na świat. Ostrzegam - zgłębianie tej wiedzy wiąże się z niebezpieczeństwem. Ryzykujesz utratę części wyobrażeń z dzieciństwa - szczególnie tych dotyczących chmur, lasów, kwiatów, galaktyk, liści, piór, skał, gór, potoków, i wielu innych. Twoja interpretacja przyrody zmieni się całkowicie i na zawsze."

Michael F. Barnsley

 

"W kwestii fraktali zobaczyć znaczy uwierzyć"

Benoit Mandelbrot

 

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Egzotyczna hiperkula - czyli o pomiarach w przestrzeni wielowymiarowej

"Jak oczami wyobraźni zobaczyć 4 wymiary? - zapytano matematyka.
To proste - odpowiedział - wystarczy wyobrazić sobie n-wymiarów i podstawić n=4"
🙂

Hipersześcian i Hiperkula - rzut

Dzisiejszy wpis poświęcę pomiarom odległości, powierzchni i pojemności w przestrzeniach wielowymiarowych. N-wymiarowa przestrzeń euklidesowa dostarcza dosyć oczywistą metrykę - a przez to wydawałoby się - bardzo intuicyjną. To wrażanie jest jednak mylne, co łatwo pokazać analizując wpływ zwiększania liczby wymiarów na dokonywane pomiary. Jak w zależności od liczby wymiarów zmienia się powierzchnia i objętość kuli? Analogicznie - jak zmienia się maksymalna odległość pomiędzy wierzchołkami kostki? Obiecuję - odpowiedzi będą zaskakujące 🙂

Możesz mieć wrażenie, że to wyłącznie abstrakcyjne rozważania. Czy na pewno? Ja w zasadzie na co dzień analizuję Klientów opisanych szeregiem miar. Poszukiwanie podobieństw, skupień, segmentów czy "najbliższych sąsiadów" niemal w całości opiera się na wielowymiarowej metryce euklidesowej. Zapraszam do pogłębienia wiedzy w tym obszarze:-) Zapewniam - warto!

Przestrzeń kartezjańska \mathbb{R}^n

Przestrzeń euklidesowa R^n

Przestrzeń kartezjańska \mathbb{R}^n to przestrzeń współrzędnych rzeczywistych

(x_1, x_2, \ldots, x_n)\in\mathbb{R}^n

z określoną metryką

d(\mathbb{x},\mathbb{y})=\sqrt{\sum_{i=1}^n(x_i-y_i)^2}

gdzie

\mathbb{x}=(x_1, x_2, \ldots, x_n)\in\mathbb{R}^n

\mathbb{y}=(y_1, y_2, \ldots, y_n)\in\mathbb{R}^n

Można powiedzieć, że metryka euklidesowa to pewna forma twierdzenia Pitagorasa.

Hipersześcian

Dla uproszczenia zdefiniujemy hipersześcian o długości boku a, którego jeden z wierzchołków to punkt 0, a inne wierzchołki składają się ze współrzędnych nieujemnych.

Hipersześcian o boku długości a to zbiór punktów

\mathbb{x}=(x_1, x_2, \ldots, x_n)\in\mathbb{R}^n

Spełniających zależność

\begin{cases}0\leq x_1\leq a\\0\leq x_2\leq a\\ \cdots\\0\leq x_n\leq a\end{cases}

Hipersześcian - wymiar od 1 do 4

Odcinek powstaje z "przesunięcia" punktu w dodatkowym nowym wymiarze. Kwadrat powstaje z odcinka poprzez "przesunięcie" odcinka w dodatkowym nowym wymiarze. Kostka powstaje z kwadratu poprzez przesunięcie kwadratu w dodatkowym nowym wymiarze. W tym postępowaniu uwidacznia się zależność rekurencyjna.

Hiperkula

Hiperkula to uogólnienie pojęcia kuli na n-wymiarów przy rozważaniu punktów w przestrzeni euklidesowej \mathbb{R}^n. Ponownie, dla uproszczenia, założymy, że środkiem kuli jest punkt 0.

Hiperkula o promieniu r to zbiór punktów

\mathbb{x}=(x_1, x_2, \ldots, x_n)\in\mathbb{R}^n

Spełniających zależność

d(0,\mathbb{x})=\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}\leq r

Hiperkula - wymiar od 1 do 4

Odcinek powstaje z "przesunięcia" punktu w dodatkowym nowym wymiarze. Koło powstaje z odcinka poprzez "przesunięcie" odcinka (jednocześnie odcinek zmienia długość) w dodatkowym nowym wymiarze. Kula powstaje z koła poprzez przesunięcie koła (jednocześnie koło zmienia promień) w dodatkowym nowym wymiarze. Ponownie w tym postępowaniu uwidacznia się zależność rekurencyjna, którą niebawem wykorzystamy.

Przydatna całka \displaystyle\int_{-r}^r\Big(r^2-x^2\Big)^y dx

Wszelkie niezbędne wzory będę wyznaczał korzystając z elementarnych całek. W okręgach, kołach, kulach często pojawiają się równania postaci (r^2-x^2)^y. Poniżej wyznaczę ogólny i pomocny wzór na całkę oznaczoną:

\displaystyle\int_{-r}^r\Big(r^2-x^2\Big)^y dx=\displaystyle\int_{-r}^r\Bigg[r^2\bigg(1-\Big(\frac{x}{r}\Big)^2\bigg)\Bigg]^y dx=

=r^{2y}\displaystyle\int_{-r}^r\bigg[1-\Big(\frac{x}{r}\Big)^2\bigg]^y dx=

={\scriptsize\begin{bmatrix}\frac{x}{r}=\sin t && t = \arcsin\frac{x}{r}\\x=r\sin t && t_{-r}=\arcsin\frac{-r}{r}=\arcsin(-1)=-\frac{\pi}{2}\\dx=r\cos t dt && t_r=\arcsin\frac{r}{r}=\arcsin(1)=\frac{\pi}{2}\end{bmatrix}}=

=r^{2y}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\Big(1-\sin^2t\Big)^y r\cos t dt=

=r^{2y+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y}t\cos t dt=

=r^{2y+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y+1}t dt

Teraz skorzystamy z poniższej formuły redukcyjnej

\displaystyle\int\cos^nxdx=\frac{1}{n}\cos^{n-1}x\sin x+\frac{n-1}{n}\displaystyle\int\cos^{n-2}xdx

Z wyprowadzeniem powyższego wzoru można zapoznać się np. w filmie "Calculus - Reduction Formula for Powers of Cosine".

Podstawiając otrzymujemy

\displaystyle\int_{-r}^r\Big(r^2-x^2\Big)^y dx=

=\frac{r^{2y+1}}{2y+1}\Bigg(\Big[\cos^{2y}t\sin t\Big]_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}+2y\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y-1}t dt\Bigg)=

={\scriptsize\frac{r^{2y+1}}{2y+1}\Bigg(\cos^{2y}\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-\cos^{2y}\big(-\frac{\pi}{2}\big)\sin\big(-\frac{\pi}{2}\big)+2y\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y-1}t dt\Bigg)}=

=\frac{r^{2y+1}}{2y+1}\Bigg(0\cdot 1-0\cdot\big(-1\big)+2y\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y-1}t dt\Bigg)=

=\frac{2y}{2y+1}r^{2y+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y-1}t dt

Ostatecznie

{\small\displaystyle\int_{-r}^r\Big(r^2-x^2\Big)^y dx=\frac{2y}{2y+1}r^{2y+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2y-1}t dt}

Jest to wzór warty zapamiętania 🙂

Uogólnienie wzoru na objętość kuli

W uogólnieniu wzoru na objętość kuli n-wymiarowej pomaga zrozumienie zależności rekurencyjnej (pisałem o tym definiując hipersześcian i hiperkulę), dosyć oczywistej gdy się rozważa postać i objętość kuli krok po kroku, tzn. zaczynając od wymiaru 1, przechodząc przez wymiary 2 i 3.

Objętość kuli o wymiarze n = 1

Można powiedzieć, że kula o wymiarze 1 (czyli odcinek) powstaje z przesunięcia punktu (który ma wymiar 0), wzdłuż nowego wymiaru X w zakresie x\in[-R,R]

Kula - wymiar 1

{\Large V_R^{\dim 1}=2R}

Objętość kuli o wymiarze n = 2

Mając odcinek (kulę o wymiarze 1), przesuwając go wzdłuż nowego wymiaru X w zakresie x\in[-R,R], dostosowując jednocześnie jego długość (czyli promień kuli o wymiarze 1), otrzymujemy koło - tzn. kulę o wymiarze 2.

Kula - wymiar 2

V_R^{\dim 2}=\displaystyle\int_{-R}^R V_{r(x)}^{\dim 1}dx=

=\displaystyle\int_{-R}^R 2r(x)dx=2\displaystyle\int_{-R}^R \Big(R^2-x^2\Big)^\frac{1}{2}dx=...

Stosujemy wcześniej wyprowadzony wzór dla y=\frac{1}{2}

...=2\frac{2\cdot\frac{1}{2}}{2\cdot\frac{1}{2}+1}R^{2\cdot\frac{1}{2}+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2\cdot\frac{1}{2}-1}t dt=

=2\frac{1}{2}R^2\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^0t dt=

=R^2\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}dt=R^2\Big[t\Big]_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}=

=R^2\Big(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\Big)=\pi R^2

{\Large V_R^{\dim 2}=\pi R^2}

Objętość kuli o wymiarze n = 3

Procedura jest analogiczna. Przesuwając koło (czyli kulę o wymiarze 2) wzdłuż nowego wymiaru X w zakresie x\in[-R,R], jednocześnie zmieniając odpowiednio promień koła, otrzymujemy kulę o wymiarze 3.

Kula - wymiar 3

V_R^{\dim 3}=\displaystyle\int_{-R}^R V_{r(x)}^{\dim 2}dx=

=\displaystyle\int_{-R}^R \pi r^2(x)dx=\pi\displaystyle\int_{-R}^R \Big(\sqrt{R^2-x^2}\Big)^2dx=

=\pi\displaystyle\int_{-R}^R \big(R^2-x^2\big)dx=...

Jak widać jest to całka zupełnie elementarna, nie ma konieczności stosowania wcześniej wyprowadzonego wzoru. Ja to jednak uczynię aby potwierdzić, że poprzednio otrzymana formuła jest prawdziwa w każdym przypadku 🙂

Stosując elementarną całkę

...=\pi\Bigg(\Big[R^2x\Big]_{-R}^R-\Big[\frac{x^3}{3}\Big]_{-R}^R\Bigg)

=\pi\Bigg(\Big[R^2R-R^2(-R)\Big]-\frac{R^3-(-R^3)}{3}\Bigg)=

\pi\bigg(2R^3-\frac{2R^3}{3}\bigg)=\pi\bigg(\frac{6R^3}{3}-\frac{2R^3}{3}\bigg)=\pi\frac{4R^3}{3}

{\Large V_R^{\dim 3}=\frac{4}{3}\pi R^3}

Stosując wcześniej wyprowadzony wzór dla y=1

...=\pi\displaystyle\int_{-R}^R \big(R^2-x^2\big)^1dx=

=\pi \frac{2\cdot 1}{2\cdot 1+1}R^{2\cdot 1+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2\cdot 1-1}t dt=

=\pi \frac{2}{3}R^3\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos t dt=\pi \frac{2}{3}R^3\Big[\sin t\Big]_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}=

=\pi \frac{2}{3}R^3\Big(\sin\frac{\pi}{2}-\sin(-\frac{\pi}{2})\Big)=\pi \frac{2}{3}R^3\Big(1-(-1)\Big)=

=\pi \frac{2}{3}R^3\big(2\big)=\frac{4}{3}\pi R^3

{\Large V_R^{\dim 3}=\frac{4}{3}\pi R^3}

Objętość kuli o wymiarze n - uogólnienie

Na bazie przypadków 1, 2, 3 wymiarowych ujawniła się procedura rekurencyjna pozwalająca tworzyć hiperkulę wymiaru n z hiperkuli wymiary n-1. Zwyczajnie "przesuwamy" hiperkulę wymiaru n-1 w nowym wymiarze X w zakresie x\in[-R,R], dostosowując jej promień r(x)=\sqrt{R^2-x^2}, gdzie R jest niezmiennym promieniem hiperkuli.

{\small V_R^{\dim n}=\begin{cases}2R&\text{dla}\quad n=1\\ \displaystyle\int_{-R}^R V_{r(x)=\sqrt{R^2-x^2}}^{\dim n-1}dx&\text{dla}\quad n>1\end{cases}}

Objętość kuli o wymiarze n = 4

V_R^{\dim 4}=\displaystyle\int_{-R}^R V_{r(x)}^{\dim 3}dx=

=\displaystyle\int_{-R}^R\frac{4}{3}\pi r^3(x)dx=\frac{4}{3}\pi\displaystyle\int_{-R}^R \Big(R^2-x^2\Big)^\frac{3}{2}dx=...

Stosujemy wzór dla y=\frac{3}{2}

...=\frac{4}{3}\pi\frac{2\cdot\frac{3}{2}}{2\cdot\frac{3}{2}+1}R^{2\cdot\frac{3}{2}+1}\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^{2\cdot\frac{3}{2}-1}t dt=

=\frac{4}{3}\pi\frac{3}{4}R^4\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt=

=\pi R^4\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt=...

Całkę \displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt możemy oczywiście liczyć, ale łatwiej i szybciej zauważyć, że

\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t+\sin^2tdt=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}dt=\pi

i że połowa tego "prostokąta" przypada dla \displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt, zatem

\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt=\frac{\pi}{2}

Podstawiając do

...=\pi R^4\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^\frac{\pi}{2}\cos^2t dt=\pi R^4\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{2}R^4

{\Large V_R^{\dim 4}=\frac{\pi^2}{2}R^4}

Hiperkula wpisana w hipersześcian

Wyznaczyliśmy, że:

 • dla 1 wymiaru V_R^{\dim 1}=2R
 • dla 2 wymiarów V_R^{\dim 2}=\pi R^2
 • dla 3 wymiarów V_R^{\dim 3}=\frac{4}{3}\pi R^3
 • dla 4 wymiarów V_R^{\dim 4}=\frac{\pi^2}{2}R^4

5-ty i większy wymiar można wyznaczyć analogicznie, poniżej podam gotowe wzory opublikowane na Wikipedii.

 • dla 5 wymiarów V_R^{\dim 5}=\frac{8}{15}\pi^2R^5
 • dla 6 wymiarów V_R^{\dim 6}=\frac{\pi^3}{6}R^6
 • dla 7 wymiarów V_R^{\dim 7}=\frac{16}{105}\pi^3R^7
 • dla 8 wymiarów V_R^{\dim 8}=\frac{\pi^4}{24}\pi^8R^5
 • dla 9 wymiarów V_R^{\dim 9}=\frac{32}{945}\pi^4R^9
 • dla 10 wymiarów V_R^{\dim 10}=\frac{\pi^5}{120}\pi^2R^{10}
 • ...
 • dla n wymiarów V_R^{\dim n}=\frac{\pi^\frac{n}{2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}R^n

Jeśli krawędź n-wymiarowego hipersześcianu ma długość a, to jego objętość wynosi a^n. Promień hiperkuli wpisanej w hipersześcian będzie stanowił połowę długości krawędzi hipersześcianu, tzn. R=\frac{a}{2}.

Zadziwiające, objętość kuli wpisanej w hipersześcian "znika" wraz ze wzrostem liczby wymiarów, i ten zanik postępuje na prawdę szybko!!

Aby wyjaśnić ten fenomen należy zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby wymiarów rośnie odległość "po przekątnej" do wymiarów, przy jednoczesnym zachowaniu odległości wzdłuż wymiarów. Maksymalna długość "przekątnej" w hipersześcianie jednostkowym (o krawędzi długości 1) będzie równa \sqrt{n}, gdzie n oznacza liczbę wymiarów. Wynika to bezpośrednio z zaaplikowania metryki do wierzchołków \mathbb{0}=(0,0,\ldots,0) i \mathbb{1}=(1,1,\ldots,1).

W konsekwencji objętość hipersześcianu kumuluje się w okolicach jego wierzchołków, zaś kula wpisana leży w jego środku stykając się ze wszystkimi jego ścianami.

Objętość hiperkuli jednostkowej

Kolejna ciekawostka kryje się w objętości hiperkuli jednostkowej (o promieniu 1). Okazuje się, że ta objętość jest najwyższa dla 5 wymiarowej przestrzeni.

Objętość hiperkuli jednostkowej - zależność od liczby wymiarów

Do liczby wymiarów n=5 objętość hiperkuli jednostkowej rośnie, w 5-tym wymiarze osiąga maksimum, powyżej 5-tego wymiaru objętość systematycznie spada, w granicy osiągając wartość 0.

Ciekawostka: jeśli rozważyć powierzchnię hiperkuli n-wymiarowej (czyli hipersfery n-1 wymiarowej) to powierzchnia będzie najwyższa dla hipersfery 6-wymiarowej, czyli hiperkuli 7-wymiarowej. Powyżej 7 wymiaru powierzchnia zaczyna spadać z granicą w nieskończoności równą 0.  Powierzchnię hiperkuli można wyznaczyć poprzez pochodną objętości względem promienia.

Na koniec

Przestrzenie wielowymiarowe, nawet te z bardzo intuicyjną metryką, skrywają wiele tajemnic. Dziś odkryliśmy tylko kilka 🙂 Mam nadzieję, że Wam się podobało!

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Tetracja i nieskończona wieża wykładnicza

Tetracja - definicja

Tetracja (wieża wykładnicza, super-potęgowanie, iterowane potęgowanie, 4 hiper-operator)

Tetracja to działanie dwuargumentowe definiowane jako wielokrotne potęgowanie elementu przez siebie.

Definicja: dla dowolnej liczby rzeczywistej a>0 i nieujemnej liczby całkowitej n\geq 0 tetrację n liczby a definiujemy jako:

{^{n}a}=\begin{cases}1&\text{dla}\quad n=0\\a&\text{dla}\quad n=1\\ \underbrace{a^{a^{\cdots^{a}}}}_{n}&\text{dla}\quad n>1\end{cases}

Przykłady

{^{3}2}=2^{2^2}=2^{(2^2)}=2^4=16

{^{4}2}=2^{2^{2^2}}=2^{(2^{(2^2)})}=2^{(2^{4})}=2^{16}=65536

{^{3}3}=3^{3^3}=3^{(3^3)}=3^{27}=7625597484987

{^{4}3}=3^{3^{3^3}}=3^{(3^{(3^3)})}=3^{(3^{27})}=3^{7625597484987}=\ldots liczba składająca się z 3638334640025 cyfr 🙂

Tetrację można wykorzystać do zapisu naprawdę dużych liczb, co dobrze obrazuje przykład {^{4}3}. Tetrację wygodnie jest również definiować w postaci rekurencyjnej.

Definicja rekurencyjna: dla dowolnej liczby rzeczywistej a>0 i nieujemnej liczby całkowitej n\geq 0 tetrację n liczby a definiujemy jako:

{^{n}a}=\begin{cases}1&\text{dla}\quad n=0\\a^{{^{n-1}a}}&\text{dla}\quad n\geq 1\end{cases}

Funkcja f(x)=x^x i związek tetracji z liczbą e

Funkcja x^x

f(x)=x^x to podstawowy przykład funkcji na bazie tetracji.

Własności f(x)=x^x

 • f(x)=x^x jest określona na dodatnich liczbach rzeczywistych
 • 0^0 jest symbolem nieokreślonym, ale x^x\to 1 gdy x\to 0^+
 • f(x)=x^x posiada minimum e^{-\frac{1}{e}} w punkcie x=\frac{1}{e}
 • f(x)=x^x maleje w przedziale x\in(0, \frac{1}{e}), rośnie w przedziale x\in(\frac{1}{e},+\infty)
 • f^\prime(x)=x^x\big(\ln x+1\big)

Pochodna f(x)=x^x

Aby policzyć pochodną x^x wystarczy zastosować drobny trick na bazie własności logarytmu.

f(x)=x^x

x>0 oraz f(x)>0

\ln f(x)=\ln x^x=x\ln x

\Big(\ln f(x)\Big)^\prime=\Big(x\ln x\Big)^\prime

\frac{1}{f(x)}f^\prime(x)=x^\prime\ln x + x\Big(\ln x\Big)^\prime=\ln x + 1

f^\prime(x)=(x^x)^\prime

f^\prime(x)=f(x)\Big(\ln x + 1\Big)=x^x\Big(\ln x + 1\Big)

Bazując na rekurencyjnej definicji tetracji, korzystając z powyższego tricku, można wyznaczyć ogólną rekurencyjną formułę na pochodną tetracji n liczby x. Mając pochodną z łatwością wykazujemy większość podanych własności.

Nieskończona wieża wykładnicza i jeszcze silniejszy związek tetracji z liczbą e

{\Huge x^{x^{x^{x^{x^{\cdots}}}}}=?}

Problem zbieżności ciągu tetracji został rozwiązany już w XVIII wieku, a dokonał tego Leonhard Euler 🙂 Rozważmy granicę

\lim_{n\to\infty}{^{n}x}

zadając pytanie "dla jakich x>0 istnieje powyższa granica?"

Na potrzeby rozważań załóżmy, że taka granica istnieje i wynosi

\lim_{n\to\infty}{^{n}x}=y

Bazując na rekurencyjnej definicji tetracji otrzymujemy

y=\lim_{n\to\infty}{^{n}x}=\lim_{n\to\infty}x^{^{n-1}x}=

=x^{\lim_{n\to\infty}{^{n-1}x}}=x^y

Zatem, warunkiem koniecznym dla zbieżności ciągu tetracji jest

y=x^y

gdzie

\lim_{n\to\infty}{^{n}x}=y

Przekształcając y=x^y

y^{\frac{1}{y}}=(x^y)^{\frac{1}{y}}

otrzymujemy

x=y^\frac{1}{y}

Uwaga: nie jest to warunek dostateczny!

Twierdzenie Eulera o zbieżności ciągu tetracji: y=\lim_{n\to\infty}{^{n}x} istnieje i jest skończona wyłącznie jeśli x\in\Big[e^{-e},e^\frac{1}{e}\Big]. Zachodzi wtedy

y\in\Big[\frac{1}{e},e\Big]

dla

x\in\Big[e^{-e},e^\frac{1}{e}\Big]

Dowód powyższego twierdzenia wykracza poza objętość tego artukułu, zainteresowanych zapraszam do publikacji R. Arthur Knoebel , Exponentials Reiterated.

Tetracja - zbieżność

Na koniec niesamowita estetyka, która ujawnia się w nieskończonej wieży wykładniczej

W przedziale y\in\Big[\frac{1}{e},e\Big] leżą tylko dwie liczby całkowite: 1 i 2.

y=1 to x=1

y=2 to x=2^\frac{1}{2}=\sqrt{2}

Piękne - nieskończona tetracja \sqrt{2} daje w wyniku 2 🙂

Wieża potęgowa - Tetracja

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

 

 

 

Matematyka w obrazkach #17 - Pitagoras vs Einstein

Po dłuższej przerwie zaczynam od czegoś lekkiego - dziś w cyklu "Matematyka w obrazkach" pojedynek geometrii euklidesowej ze szczególną teorią względności 🙂

Pitagoras vs Einstein

Ciekawostki o pewnych równoważnościach:

 • Twierdzenie Pitagorasa jest równoważne z V aksjomatem geometrii euklidesowej, (tzw. Postulatem Euklidesa, inaczej postulatem równoległości).
 • E=mc^2 wywodzi się ze szczególnej teorii względności opracowanej przez Alberta Einsteina przedstawiając dwa różne typy równoważności masy i energii:
  • Równoważność masy spoczynkowej i energii spoczynkowej.
  • Równoważność masy relatywistycznej i energii całkowitej.
 • Ogólna teoria względności jest uogólnieniem szczególnej teorii względności. Korzysta ona między innymi z metod geometrii nieeuklidesowej (np. stwierdzenie, że siła grawitacji wynika z lokalnej geometrii czasoprzestrzeni). Zatem, w pewnym sensie, powyższy pojedynek to starcie między geometrią euklidesową a geometrią nieeuklidesową 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

MathSpace.pl - kilkumiesięczna przerwa w publikacjach

Ostatni post opublikowałem w dniu 27.02.2017, był to wpis na temat wskaźnika Giniego. Minął już ponad kwartał i być może niektórzy z Was są zainteresowani "dlaczego chwilowo wyciszyłem swoją aktywność". Otóż - nie wyciszyłem 🙂 Poniżej wyjaśniam o co chodzi.

https://github.com/mariuszgromada

MathParser.org-mXparser - 2017 - commits - GitHub

 

MathParser.org-mXparser

Od ponad 3 miesięcy intensywnie rozwijam projekt MathParser.org-mXparser. Przez ten okres:

 • Przygotowałem release v.4.0.0: cała masa nowych funkcjonalności (w tym: operatory bitowe, notacja naukowa, wsparcie dla jednostek).
 • Przygotowałem release v.4.0.2: port biblioteki wspierając tym samym wiele nowych platform (.NET Core, .NET Standard, .NET PCL, Xamarin.iOS, Xamarin.Android).
 • Pracowałem nad wersją v.4.1-Aeries: głównie wsparcie dla innych (niż z podstawą 10) systemów numerycznych, ale również szereg nowych bardzo przydatnych rozszerzeń API (w tym: praca z wbudowanymi tokenami, rozpoznawanie prawdopodobnych typów dla tokenów niezdefiniowanych). Aeries jest już w 70% zrealizowane - potrzebuję jeszcze około 2 tygodni.

# SLOC

Linie kodu nie są jakimś super wskaźnikiem, ale nic lepszego w tej chwili nie mam. Poniżej tabelka "zmiany stanu" 🙂

# sloc - przed # sloc - obecnie
Java - src 17522 27905
Java - komentarze 9864 12809
C# - src 17605 28193
C# - komentarze 9778 12215

MathParser.org-mXparser w liczbach

 • Do dziś (11.06.2017) - około 12 tys. pobrań, 91 polubień / 24 forki na GitHub,
 • Średnio około 50 pobrań dziennie.
 • Do dziś (11.06.2017)  2351 plików na GitHub, które odnoszą się do mXparser.

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada

Wskaźnik Giniego na bazie wartości oczekiwanej / Tips & Tricks na krzywych - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 19)

W trakcie minionej nocy, około godziny 02:00, miałem nagły przebłysk 🙂 Prawdziwie magiczna chwila! 🙂 Jakoś tak, nie wiem dlaczego, przypomniałem sobie pewną zależność dla wartości oczekiwanej zmiennej losowej o wartościach nieujemnych. Zdałem sobie sprawę, że na tej podstawie, jestem w stanie opracować twierdzenie dotyczące wskaźnika Giniego (dla modelu predykcyjnego), dające elegancką postać oraz łatwe narzędzie jego estymacji. Wzór, który wyprowadziłem, bazuje na wartości oczekiwanej, dającej się z powodzeniem przybliżyć średnią (np. w SQL). Zaczynamy część #19 cyklu "Ocena jakości klasyfikacji", jest to "hardcorowy" wpis z serii "Tips & Tricks na krzywych" 🙂 Zapraszam!

Zmienna losowa reprezentująca rząd kwantyla (pozycję) elementu w populacji

 • Niech będzie dana zmienna losowa Q\in[0;1], której wartość reprezentuje rząd kwantyla odpowiadający danemu elementowi, gdzie porządek jest dany malejącą oceną modelem. Inaczej - Q to frakcja bazy.
 • Niech y\in\{0,1\} oznacza klasę faktyczną.
 • Rozważmy zmienne losowe: Q|y=1 oraz Q|y=0.
 • W częściach #13 oraz #14 wykazałem, że zmienne Q|y=1 oraz Q|y=0 są opisane funkcjami gęstości podanymi przez: lifty nieskumulowane odpowiednio dla klasy "1" oraz klasy "0".
 • Również w częściach #13 oraz #14 wykazałem, że zmienne Q|y=1 oraz Q|y=0 są opisane dystrybuantami podanymi przez: odpowiednio TPR dla klasy "1" oraz TNR dla klasy "0" (tam te funkcje nazywałem Captured Response).
 • W części #15 wykazałem, że wskaźniki Giniego, zdefiniowane osobno dla klasy "1" oraz klasy "0", są sobie równe - grafika poniżej.

Równość wskaźników Giniego

 • Również w części #15 pokazałem, że

Gini=\frac{2G_1}{1-apriori}=\frac{2G_0}{apriori}

 • Z powyższego, po drobnych przekształceniach

G_1=\frac{(1-apriori)\times Gini}{2}

G_0=\frac{apriori\times Gini}{2}

Wartość oczekiwana zmienne losowej o wartościach nieujemnych

Poniższą zależność pamiętam z analizy przeżycia, gdzie średnią długość przeżycia liczono jako całkę pod funkcją przeżycia 🙂 Każda funkcja przeżycia ma postać S(t)=1-F(t), gdzie F to pewna dystrybuanta.

Twierdzenie: Jeśli zmienna losowa X, o ciągłym rozkładzie, przyjmuje wartości nieujemne to:

EX=\displaystyle\int_0^\infty P(X\geq x)dx

Zakładając, że F jest dystrybuantą zmiennej X, bazując na ciągłości rozkładu, możemy zapisać

EX=\displaystyle\int_0^\infty \Big(1-F(x)\Big)dx

W takim przypadku wartość oczekiwana to pole powierzchni "nad" dystrybuantą ograniczone prostą o wartości 1.

Wskaźniki Giniego na bazie E(Q|y=1)

Załóżmy, że Q|y=1 ma rozkład ciągły, wtedy

E(Q|y=1)=\displaystyle\int_0^1\Big(1-TPR(q)\Big)dq

Wartość oczekiwana dla klasy pozytywnej

Ale

\displaystyle\int_0^1\Big(1-TPR(q)\Big)dq=\frac{1}{2}-G_1

Więc

E(Q|y=1)=\frac{1}{2}-G_1

Podstawiając

E(Q|y=1)=\frac{1}{2}-G_1=

=\frac{1}{2}-\frac{(1-apriori)\times Gini}{2}

E(Q|y=1)=\frac{1-(1-apriori)\times Gini}{2}

Przekształcając

2\times E(Q|y=1)=1-(1-apriori)\times Gini

(1-apriori)\times Gini=1-2\times E(Q|y=1)

Twierdzenie:

Gini=\frac{1-2\times E(Q|y=1)}{1-apriori}

Wow - wystarczy średni rząd kwantyla na targecie pozytywnym i apriori 🙂

Wskaźniki Giniego na bazie E(Q|y=0)

Załóżmy, że Q|y=0 ma rozkład ciągły, wtedy

E(Q|y=0)=\displaystyle\int_0^1\Big(1-TNR(q)\Big)dq

Wartość oczekiwana dla klasy negatywnej

Ale

\displaystyle\int_0^1\Big(1-TNR(q)\Big)dq=\frac{1}{2}+G_0

Więc

E(Q|y=0)=\frac{1}{2}+G_0

Podstawiając

E(Q|y=0)=\frac{1}{2}+G_0=

=\frac{1}{2}+\frac{apriori\times Gini}{2}

E(Q|y=0)=\frac{1+apriori\times Gini}{2}

Przekształcając

2\times E(Q|y=0)=1+apriori\times Gini

apriori\times Gini=2\times E(Q|y=0)-1

Twierdzenie:

Gini=\frac{2\times E(Q|y=0)-1}{apriori}

Wow - tym razem wystarczy średni rząd kwantyla na targecie negatywnym i apriori 🙂

Wniosek:

\frac{1-2\times E(Q|y=1)}{1-apriori}=\frac{2\times E(Q|y=0)-1}{apriori}

Przypadki graniczne

Gini dla modelu losowego powinien wynosić 0, a dla modelu teoretycznie idealnego oczekujemy wartości 1 - sprawdźmy.

Wartość oczekiwana dla przypadków skrajnych

Model losowy

 • E(Q|y=1)=0.5
 • E(Q|y=0)=0.5

Gini=\frac{1-2\times E(Q|y=1)}{1-apriori}=

=\frac{1-2\times 0.5}{1-apriori}=

=\frac{0}{apriori}=0 - jest ok 🙂

Gini=\frac{2\times E(Q|y=0)-1}{apriori}=

=\frac{2\times 0.5-1}{apriori}=

=\frac{0}{apriori}=0 - jest ok 🙂

Model teoretycznie idealny

 • E(Q|y=1)=\frac{apriori}{2}
 • E(Q|y=0)=\frac{aprior+1}{2}

Gini=\frac{1-2\times E(Q|y=1)}{1-apriori}=

=\frac{1-2\times\frac{apriori}{2}}{1-apriori}=

=\frac{1-apriori}{1-apriori}=1 - jest ok 🙂

Gini=\frac{2\times E(Q|y=0)-1}{apriori}=

=\frac{2\times\frac{aprior+1}{2}-1}{apriori}=

=\frac{apriori+1-1}{apriori}=1 - jest ok 🙂

Uwaga praktyczna

Jeśli model predykcyjny zwraca dużo nieunikalnych wartości, licząc rząd kwantyla, warto zastąpić go rzędem na bazie pozycji elementu - inaczej wyniki na bazie średniej mogą być nieprzewidywalne (szczególnie dla małych apriori). Wzory testowane na realnych danych 🙂

Pozdrowienia 🙂

Mariusz Gromada

TPR i FNR na bazie Liftu Skumulowanego / Tips & Tricks na krzywych - czyli ocena jakości klasyfikacji (część 18)

Część #18 cyklu "Ocena jakości klasyfikacji" to pogłębienie interpretacji krzywej Liftu Skumulowanego - mam wrażenie, że to już ostatni wpis z serii "Tips & Tricks na krzywych".

TPR (Captured Response) i FNR na bazie Liftu Skumulowanego

Dla modelu idealnego krzywa liftu skumulowanego przyjmuje następującą postać:

Lift.Skum(q)=\begin{cases}\frac{1}{apriori}&\text{dla}\quad q\leq apriori\\\frac{1}{q}&\text{dla}\quad q>apriori\end{cases}

q - kwantyl (rząd) bazy (malejąco względem oceny modelem)

Stosując technikę "przedłużania modelu idealnego", analogicznie do zastosowanej w części #17 "PPV i FDR na bazie TPR", tworzymy "skalę" umożliwiającą wyznaczenie TPR (True-Positive Rate) oraz FNR (False-Negative Rate).

TPR i FNR na bazie Liftu Skumulowanego

Zależności

TPR(q)=q\times Lift.Skum(q)=\frac{A}{B}

A=Lift.Skum(q)

B=\frac{1}{q}

Dowód: w części #11 "Captured Response vs Lift" pokazałem, że

\frac{CR(q)}{q}=Lift.Skum(q)

ale CR(q) to to samo co TPR(q) - różni się tylko nazwą 🙂

Nieco inny dowód podałem również w części #17 "PPV i FDR na bazie TPR"

PPV(q)=\frac{apriori\times TPR(q)}{q}

trochę przekształcając otrzymujemy

\frac{PPV(q)}{apriori}\times q=TPR(q)

Dalej wystarczy zauważyć, że

\frac{PPV(q)}{apriori}=Lift.Skum(q)

cbdo. 🙂

I ponownie - wydaje mi się, że analogicznie można naszkicować TNR oraz FPR - tylko tu analizując: klasyfikację do klasy negatywnej, krzywą Liftu Skumulowanego dla klasy "0" oraz "przedłużenie" modelu idealnego dla klasy "0" - wymaga sprawdzenia 🙂

Pozdrowienia,

Mariusz Gromada